GHS (oftewel  de nieuwe verordening etiketteren chemische producten)
Dit is de nieuwe verordening over de indeling, etikettering en  verpakken van stoffen en mengsels. GHS staat voor  Globally  Harmonised  System  of classification and labelling of chemicals. Met deze nieuwe wetgeving wordt getracht  om de etikettering van chemische stoffen wereldwijd te harmoniseren. Tevens  bevat GHS verpakkingsvoorschriften.

Wat  verandert er?

Onder  de bestaande wetgeving zijn er 15 gevarenklassen. Deze worden vervangen door 9  gevarenklassen.
R-  en S- zinnen worden vervangen door P-, H- en EUH- zinnen.
De  oranje blokken worden vervangen door rode diamanten.

Wat betekenen de veranderingen voor de praktijk? 
Door EU-GHS verandert de indeling en  etikettering van chemische stoffen en mengsels. Er komen andere grondslagen  voor indeling (classificatie), nieuwe pictogrammen en signaalwoorden op het  etiket (zoals ‘gevaarlijk’). De informatie die nu op de etiketten van stoffen  en mengsels staat zal dus veranderen. Dit betekent dat leveranciers van stoffen  en mengsels na moeten gaan hoe de indeling van de producten die zij op de  Nederlandse markt brengen verandert.

GHS